شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران

Iranian Oil Pipeline Tele communication Co

مجتمع گاز پارس جنوبی

South Pars Gas ComplexCo

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

Iran Central Regions Oil Company